criteria

Voor een bijdrage van het Cultuurfonds Zoetermeer komen projecten in aanmerking die een of meerdere doelstellingen dienen. Dit kunnen concrete activiteiten zijn, maar een aanvraag kan ook een onderzoek of experiment omvatten. Te allen tijde staat het (potentiële) publiek voorop. 

Algemene eisen

 • Het project komt vindt plaats in Zoetermeer en komt ten goede aan de inwoners van de stad.
 • Het project dient een cultureel doel. Projecten die een commercieel, politiek of religieus doel hebben steunen wij niet.
 • Het project past binnen het begrip 'Kunst en cultuur', zie hieronder.
 • Het project heeft een brede doelgroep, in ieder geval breder dan de eigen directe omgeving.
 • Het project start bij de uiterste behandeldatum (af te leiden uit de indiendata) van de aanvraag niet eerder dan over twee maanden.
 • Uw organisatie mag geen winstoogmerk hebben (Culturele ZZP'ers kunnen in aanmerking komen voor projecten die geen winstoogmerk hebben)
 • Uw organisatie ontvangt geen subsidie via subsidieregelingen van de gemeente Zoetermeer
 • Uw organisatie is gevestigd in de stad Zoetermeer of in haar directe omgeving
 • Uw organisatie heeft een compleet bestuur
 • Uw organisatie kan statuten, recente jaarrekening en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel overleggen

Kunst en cultuur

Onder het begrip ‘kunst en cultuur’ verstaan we alle zaken die te maken hebben met de uitvoering, beoefening, educatie en presentatie van kunstdisciplines, zoals podiumkunsten, beeldende kunst en fotografie, literatuur, cultuureducatie, cultuurparticipatie en evenementen en/of projecten die zulke genres bevorderen, presenteren en promoten. Politieke en religieuze activiteiten zijn uitgesloten.

Financiën

 • De bijdrage van het Cultuurfonds Zoetermeer is nooit hoger dan € 5.000
 • Recettes/inkomsten moeten de solide basis vormen van het dekkingsplan
 • We vragen om cofinanciering vanuit andere fondsen en/of betrokken organisaties en domeinen, met uitzondering van specifieke projecten waarbij dit niet van toepassing kan zijn. Dit moet worden gemotiveerd door de aanvrager.
 • Projecten die al via andere gemeentelijke budgetten worden ondersteund worden hebben voor het Cultuurfonds Zoetermeer een lagere prioriteit.

Cofinancieringen

 • Bij samenwerkingen tussen verschillende domeinen (zoals onderwijs, zorg, sociaal- maatschappelijk, gemeentelijk en stedelijke ontwikkeling) moet er sprake zijn van cofinanciering tussen de deelnemende partijen.
 • Als de organisatie structurele gemeentelijke subsidie ontvangt, neemt het Cultuurfonds Zoetermeer de aanvraag alleen in behandeling wanneer het een project betreft dat bovenop de reguliere taak en opdracht wordt uitgevoerd. U wordt gevraagd dit toe te lichten in uw aanvraag. 
 • Het Cultuurfonds Zoetermeer helpt en adviseert waar mogelijk bij het vinden van cofinanciering en wijst aanvragers de weg naar andere fondsen indien daar mogelijkheden bestaan. Het kan voorkomen dat cofinanciering niet mogelijk is, vanwege de aard van de aanvrager en/of het project. Het Cultuurfonds neemt dat mee in haar overweging bij het vaststellen van het subsidiebedrag.