Over ons

Ontstaansgeschiedenis

Op 18 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer besloten tot de oprichting van het Cultuurfonds Zoetermeer, dat onafhankelijk van de gemeente opereert en waarin de gemeente, in ieder geval voor een periode van 3 jaar, € 200.000,- per jaar investeert. Vervolgens zijn de mogelijkheden onderzocht om het Cultuurfonds een ruimere financiële basis te geven. Deze is gevonden in een partnership met Fonds 1818, dat vanaf 1 januari 2017 jaarlijks, voor een periode van 3 jaar, € 150.000,- in het fonds investeert. Van het jaarlijks te ontvangen bedrag is € 50.000 bestemd voor de inzet van de cultuurmakelaar en de overige kosten van het Cultuurfonds Zoetermeer.

De doelstellingen die aan de basis liggen van het Cultuurfonds zijn als volgt geformuleerd:

“Zoetermeer wil een stap voorwaarts zetten door het Cultuurfonds op te richten. Het Cultuurfonds investeert in programma’s en mensen, in kunst en cultuur die het leven in Zoetermeer op innovatieve wijze verrijkt. Het helpt Zoetermeerders te participeren in cultuur en versterkt het draagvlak van cultuur in de gehele stad. Het ondersteunt kunstenaars en kunstinstellingen om zich te ontwikkelen en een breed publiek te bereiken.”

Missie:

Het Cultuurfonds Zoetermeer is een onafhankelijk cultureel investeringsfonds voor Zoetermeer en haar cultuursector. Cultuur draagt bij aan de individuele ontwikkeling van de inwoners van Zoetermeer en vergroot de aantrekkingskracht van de stad. Het Cultuurfonds Zoetermeer wil een volwaardig en divers cultureel aanbod in Zoetermeer bewerkstelligen waarbinnen de Zoetermeerse bevolking zich vertegenwoordigd ziet.

Visie:

Zoetermeer is de 3de stad van de provincie Zuid-Holland met 124.000 inwoners, gelegen tussen Den Haag en Rotterdam. Zoetermeer wil een volwaardige zelfbewuste stad zijn voor iedere generatie. Kunst, natuur en sport zijn onderdelen van een volwaardige bewuste samenleving.

Het Cultuurfonds Zoetermeer helpt individuen, groepen, kunstenaars en kunstinstellingen, die binnen haar doelstellingen voor grote en kleine initiatieven om financiële bijdragen vragen. Deze initiatieven maken cultuur voor iedereen.

Het fonds wil verbreding, versterking, ontwikkeling en vernieuwing van het culturele aanbod stimuleren, zodat iedere inwoner actief en/of receptief kan participeren en de samenleving van Zoetermeer aantrekkelijker wordt om in te leven.

De gemeente heeft geïnvesteerd in de culturele basisinfrastructuur van Zoetermeer. Het Cultuurfonds Zoetermeer is in het leven geroepen om bovenop deze basisinfrastructuur middels grote en kleine initiatieven het culturele aanbod in Zoetermeer te verbreden, te versterken, te ontwikkelen en te vernieuwen om zodoende de doelstellingen van het fonds te realiseren.

Doelstellingen:

Het gaat specifiek om de volgende doelstellingen:

  1. Het vollediger maken van cultuuraanbod in Zoetermeer;
  2. Vernieuwing en innovatie van het cultuuraanbod;
  3. Ontwikkelen van vraag naar cultuur onder meer Zoetermeerse bevolkingsgroepen;
  4. Verruimen van de financiële slagkracht van het Cultuurfonds.

Het Cultuurfonds Zoetermeer heeft een accentverschuiving aangebracht in de meegegeven doelstellingen. Het fonds ziet het ontwikkelen van de vraag naar cultuur onder meer Zoetermeerse bevolkingsgroepen als de belangrijkste doelstelling. De andere twee doelstellingen zijn hier voorwaarden voor:

  • een volledig aanbod biedt meer keuze voor de bevolking; een ieder zou wat van zijn of haar gading moeten kunnen vinden, en
  • een volledig aanbod zal zichzelf blijven vernieuwen en innoveren; er komen nieuwe initiatieven bij, andere verdwijnen weer omdat ze bestaansrecht verliezen of vernieuwen om zo een eigen plek in het bestel te behouden. Het culturele veld zou continu in beweging moeten zijn. Daardoor ontstaat vernieuwing en wordt verzadiging bij het publiek voorkomen.

De vierde doelstelling; het vergroten van de slagkracht van het fonds, staat ten dienste aan de andere doelstellingen. Zonder slagkracht om de dingen mogelijk te blijven maken, zou continue vernieuwing niet mogelijk blijven, bestaat de kans dat (gerealiseerde) volwaardigheid van het aanbod weer verdwijnt en daarmee dat de pluriformiteit onder druk komt te staan en de bevolking weer minder keus zou hebben.

Het Cultuurfonds Zoetermeer zet zich in voor een cultureel aanbod voor iedere Zoetermeerder. De doelgroepen zijn daarmee:

  • de Zoetermeerse bevolking (124.000)
  • de culturele instellingen in Zoetermeer
  • eventueel cultureel aanbod van instellingen buiten Zoetermeer, die in onze stad een mooi project willen realiseren,
  • instellingen uit andere domeinen met het oog op nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe verbindingen.

Meer lezen, kijk dan hier.