algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden inzake een toegekende donatie

 1. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel door u verschuldigde belasting. (Cultuurfonds Zoetermeer is een ANBI waardoor donaties zijn vrijgesteld van schenkingsrecht).
 2. Uw organisatie mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cultuurfonds Zoetermeer aan derden overdragen.
 3. De donatie van Cultuurfonds Zoetermeer is gebaseerd op de van u ontvangen gegevens, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan.
 4. Bij wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum/planning van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) de donatie van Cultuurfonds Zoetermeer, dient u Cultuurfonds Zoetermeer onmiddellijk schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen en is de goedkeuring van Cultuurfonds Zoetermeer vereist.
 5. De financiële toekenning wordt door Cultuurfonds Zoetermeer verleend onder voorwaarde van een volledige nakoming door uw organisatie van de met Cultuurfonds Zoetermeer gemaakte afspraken, met inbegrip van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Cultuurfonds Zoetermeer behoudt zich het recht voor zijn donatie in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:
  1. er naar ons oordeel niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken;
  2. er naar ons oordeel geen of onvoldoende verwezenlijking van de beoogde activiteiten plaatsvindt/plaatsvond;
  3. de door Cultuurfonds Zoetermeer ter beschikking gestelde middelen niet of niet volledig benodigd zijn;
  4. faillissement, surséance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van uw organisatie, dan wel beslag wordt gelegd op activa van uw organisatie;
  5. Cultuurfonds Zoetermeer, na u hiervoor in gebreke te hebben gesteld, geen financiële verantwoording van u heeft ontvangen.
 7. In de onder punt 6 genoemde gevallen kan door Cultuurfonds Zoetermeer ook (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd.
 8. Binnen drie maanden na afloop van het project dient u de inhoudelijke en financiële verantwoording in. Cultuurfonds Zoetermeer controleert of de realisatie overeenkomstig is aan de oorspronkelijke aanvraag, danwel de tussentijdse met schriftelijke toestemming bijgestelde projectopzet en de besteding van donaties.
 9. De indeling van het overzicht van inkomsten en uitgaven is gelijk aan die van de definitieve begroting, zoals u deze aan Cultuurfonds Zoetermeer heeft toegestuurd, zodat vergelijking mogelijk is. Op eerste verzoek hiertoe van Cultuurfonds Zoetermeer dient u de bonnen en facturen te overleggen.
 10. Cultuurfonds Zoetermeer behoudt zich het recht voor om een externe controller van het fonds de inkomsten en uitgaven van het project bij de aanvrager zelf te laten controleren. Mocht daar aanleiding toe zijn, kan dit ook tussentijds geschieden.
 11. Indien blijkt dat de baten van het project hoger zijn dan de kosten, dan kan Cultuurfonds Zoetermeer besluiten dat de instelling het overschot dient te restitueren aan het fonds. Restitutie gebeurt in principe naar rato van de donatie die Cultuurfonds Zoetermeer heeft verstrekt aan het project. Uw instelling is verplicht om in voorkomend geval direct voor restitutie zorg te dragen. Onder deze baten vallen álle baten die betrekking hebben op het project.
 12. Cultuurfonds Zoetermeer behoudt zich het recht voor publiciteit te geven aan de door het fonds verstrekte steun.
 13. In al uw eigen publiciteitsuitingen dient u naam en logo van Cultuurfonds Zoetermeer op te nemen. Er zijn verschillende versies van het logo beschikbaar, kijk voor meer informatie op www.cultuurfondszoetermeer.nl/over-ons/downloads/ 

Hier kan je onze Algemene Voorwaarden downloaden.

Algemene Voorwaarden