verantwoording

Uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het project, stuurt u de verantwoording op. Deze bevat minimaal:

  • Een inhoudelijk verslag, waar een evaluatie van de sterke en zwakke punten is opgenomen.
  • De financiële realisatie op dezelfde wijze opgesteld als de oorspronkelijk ingediende begroting en een toelichting op eventuele verschillen tussen de realisatie en de begroting en het dekkingsplan. Afhankelijk van de aard van de aanvragen kan om specifieke informatie gevraagd worden waaruit blijkt hoe de middelen besteed zijn.
  • Projecten die een productie, uitvoering of festival betreffen dienen tevens inzicht te geven in het publieksbereik en andere relevante informatie (bijvoorbeeld gerealiseerde publiciteit). Als bijlage ontvangen wij tevens graag het publiciteits-/beeldmateriaal.

Cultuurfonds Zoetermeer kan, op basis van deze verantwoording, besluiten om de donatie in te trekken of de hoogte van de donatie aan te passen, als:

  • er niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken;
  • er geen of onvoldoende verwezenlijking van de beoogde activiteiten plaatsvindt/plaatsvond;